شماره: 38594
1401/03/22
کارگاه حضوری جستجو شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی PubMed
کارگاه حضوری جستجو شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی PubMed

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار می کند:


کارگاه حضوری "جستجو شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی PubMed"

مدرس: خانم طاهره هواسی

🕛 زمان برگزاری: دوشنبه 1401/03/23    ساعت 10:30-12:30

محل برگزاری:  بیمارستان امام خمینی (ره) -واحد آموزش -سالن کنفرانس


❗با ارائه گواهی معتبر به شرکت کنندگان

حق انتشار محفوظ است ©