شماره: 38562
1401/03/21
وبینار آموزشی
وبینار آموزشی

چهارمین نشست کاشتن برای آینده

موضوع :اثربخشی پژوهش   Impact
 

تاریخ برگزاری: 25 خرداد ماه
ساعت: 10 تا 12

🔗لینک حضور در وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/nimad/sff


🔸اعضای پنل:
📌دکتر شقایق حق جوی جوانمرد رئیس مرکز توسعه، ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
📌دکتر بهروز رسولی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایران داک (
📌 دکتر بهاره یزدی زاده مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

yun.ir/bn229

حق انتشار محفوظ است ©