X

معرفی، اهداف ، وظایف

 هدف

 کتابخانه دیجیتال پزشکی با هدف تامین منابع الکترونیکی ایجاد دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی مقالات اعم از لاتین و فارسی طراحی شده است.

   خدمات :

.1 نیازسنجی منابع الکترونیکی کاربران

.2 آموزش استفاده از منابع الکترونیکی به صورت کارگاهی

.3 ارتباط با کاربران به صورت مجازی در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی

خط مشی و آیین نامه استفاده از منابع الکترونیکی:

پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز کاربران به صورت کنسرسیومی از سوی وزارت بهداشت در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.

جهت استفاده از پایگاهها و منابع الکترونیکی چند روش دسترسی ایجاد شده است

الف. دسترسی از طریق شبکه ( درون پردیس دانشگاه) بدون نیاز به داشتن پسورد

ب. دسترسی از طریق آفکمپوس (برای بیرون از محیط پردیس) نیاز به پسورد و کاربری

ج. دسترسی از طریق VPN)برای بیرون از محیط پردیس ) ازطریق  پسورد و کاربری