1

معرفی سامانه علم سنجی و و معرفی ارکید ، گوگل اسکالر، ریسرچر گیت و پابلون

 

File

 

 

خانم پروانه رنجبر

 

 

File

 

فروردین

1398/01/27

 

 

اعضای  هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

2

معرفی پایگاه Clinical key

File

خانم سهیلا همتی

File

خرداد

1398/03/20

اعضای بالینی دانشگاه

در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

3

افزایش مهارت های پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از UptoDate

File

خانم سهیلا همتی

File

تیر

1398/04/24

در سالن انفورماتیک ساختمان معاونت

پردیس دانشگاه 

4 معرفی  پایگاه منبع یاب File خانم سهیلا همتی File

تیر

1398/04/24

در سالن انفورماتیک ساختمان معاونت

پردیس دانشگاه 

5

 معرفی پایگاه بالینی

 Up To date  وclinical key

File خانم پروانه رنجبر File 1398/06/04

سالن کنفرانس 

بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

   آموزش سرچ ساده و پیشرفته  منابع الکترونیکی و معرفی پایگاههای کلینیکال کی و up to date File خانم پروانه رنجبر File 1398/0701

سالن کنفرانس 

بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

  آموزش سرچ پیشرفته در منابع الکترونیکی و معرفی پایگاههای کلینیکال کی و up to date File خانم پروانه رنجبر File 1398/07/01

سالن کنفرانس 

بیمارستان شهید امام خمینی(ره)

 
 

برنامه کارگاههای  کتابخانه مرکزی در شش ماه دوم 1398

­­

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرس

تاریخ برگزاری

ملاحظات

1

معرفی پایگاه پایان نامه نویسی Proquest

بالینی و پایه گروه اطلاع رسانی پزشکی 1398/09/10

برگزار شد

2  معرفی پایگاه ساینس دایرکت Science Direct بالینی و پایه گروه اطلاع رسانی پزشکی 1398/10/20