معرفی، اهداف ، وظایف

معرفی، اهداف ، وظایف

 هدف

 کتابخانه دیجتال پزشکی با هدف تامین منابع الکترونیکی ایجاد دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی مقالات اعم از لاتین و فارسی طراحی شده است.

خدمات 

1. نیازسنجی منابع الکترونیکی کاربران 

2. آموزش استفاده از منابع الکترونیکی به صورت کارگاهی

3. ارتباط با کاربران به صورت مجازی در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی

خط مشی و آیین نامه استفاده از منابع الکترونیکی:

پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز کاربران به صورت کنسرسیومی از سوی وزارت بهداشت در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.

جهت استفاده از پایگاهها و منابع الکترونیکی چند روش دسترسی ایجاد شده است

الف. دسترسی از طریق شبکه ( درون پردیس دانشگاه) بدون نیاز به داشتن پسورد

ب. دسترسی از طریق آفکمپوس (برای بیرون از محیط پردیس) نیاز به پسورد و کاربری

ج. دسترسی از طریق VPN (برای بیرون از محیط پردیس) یاز به پسورد و کاربری

برای دریافت کد کاربری و پسورد جهت استفاده از منابع و پایگاههای اطلاعاتی مراجعه به کتابخانه و معرفی به واحد انفورماتیک لازم است.

کلیه کاربرانی هم که وابستگی سازمانی به دانشگاه ندارند کاربر آزاد محسوب شده و فقط می تواند در درون شبکه دانشگاه از منابع الکترونیکی استفاده نمایند. و کد کاربری و پسورد به آنها تعلق نخواهد گرفت. 

توجه: کلیه کاربران بعد از اتمام دوران تحصیل یا اتمام خدمت، می بایست هنگام تسویه با کتابخانه مرکزی، همزمان به واحد کتابخانه دیجیتال جهت غیر فعال شدن کاربری و پسورد استفاده از منابع الکترونیکی مراجعه نمایند.